Information om verksamheten för sprängarbas sprängkort klass A

Vi bygger en verksamhet för att utfärda sprängkort klass A

Svenska Bergteknikföreningen kommer under 2021 att utfärda sprängkort klass A. Vi kommer att ansvara för innehållet för den dokumenterade kunskapen, ackreditera utbildare, ansvara för examinationen och utfärda sprängkort klass A. Vi kommer inte att bedriva några utbildningar själva. Exakt datum för implementering är inte beslutat.  

Våra val och alternativen 

Svenska Bergteknikföreningen uppmärksammades 2019 på att det skulle ske ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete (AFS 2007:1) och att det inte längre skulle finnas något råd för vilken dokumenterad kunskap som krävs för en sprängarbas, varken i tid eller omfattning. 

Vi ställde oss tidigt frågan vilka alternativ som fanns till att just vi skulle ta ansvar i den här frågan. Efter en ordentlig analys och dialog med många berörda identifierade vi några huvudsakliga möjligheter.  

  1. Myndigheterna får ta ansvar och tydliggöra det här. 

  1. Någon annan förening eller aktör får ta ansvar. 

  1. Vi tar ansvar. 

Det vi kunde konstatera var att vi som ideell förening samlar en stor del av branschen, är inte utbildare själva och har inget vinstintresse. Här skiljer vi oss från många andra aktörer. Att myndigheterna tar ett större ansvar utesluts inte genom att vi går före. Skulle det behovet uppstå kommer det att finnas tydlig och fungerande verksamhet att utgå ifrån. 

Den dokumenterade kunskapen beskrivs i en kvalifikation 

För att det ska vara tydligt vilken kunskap, vilka färdigheter och vilken kompetens som krävs för en sprängarbas så har det beskrivits i en kvalifikation som kan läsas här. Den är granskad och beslutad av myndigheten för yrkeshögskolan, MyH, som är tillsynsmyndighet. De kontrollerar att vårt arbete bedrivs med en hög kvalité och att examinationen sker på rätt sätt. Kvalifikationen har ett unikt referensnummer vilket gör att tillståndsgivande myndigheter kan känna sig trygga med att vårt sprängkort klass A vilar på en formell bas. 

Nu börjar vi bygga verksamheten 

Svenska Bergteknikföreningens styrelse beslutade formellt den 11 februari 2021 att  

skapa en verksamhet för att   

•beskriva vilken teoretisk kunskap som krävs för yrket sprängarbas,  

•ackreditera utbildningsföretag 

•godkänna utbildare, (Föreningen ska själv inte erbjuda några utbildningar) 

•ansvara för examinationstillfället (Det teoretiska provet),  

•bedöma praktisk erfarenhet och utfärda sprängkort klass A. 

 
Så här är det tänkt att fungera 

  1. Svenska Bergteknikföreningen ackrediterar utbildningsgivare. Vi kontrollerar att deras utbildningsmaterial har ett innehåll som stämmer överens med vår kvalifikation.  

  1. Utbildarna erbjuder kurser till branschen (idag grundkurs i sprängteknik) 

  1. De som går kursen skriver Svenska Bergteknikföreningens prov. 

  1. Utbildarna rapporterar in vem som gått utbildningen och resultat på prov till föreningen. 

  1. Den som gått utbildningen ansöker om ett sprängkort klass A hos föreningen där föreningen bedömer praktisk erfarenhet, utfärdar sprängkortet och för register. 

  
Övergångsperiod med nya och gamla sprängkort klass A 

Vi har en kontinuerlig dialog med de som utfärdar sprängkort klass A idag. Alla dessa kommer att överlåta utfärdandet till föreningen då verksamheten är på plats. De sprängkort som är utfärdade idag är fortfarande ett bevis på dokumenterad kunskap och vår rekommendation till myndigheterna är att de bör godtas under en övergångsperiod, åtminstone 5 år. Det här är dock inget beslut föreningen råder över utan helt upp till myndigheterna. Vi har dock en bra dialog med Arbetsmiljöverket, Polisen och MSB där alla har gett sitt uttalade stöd för vårt ansvarstagande. 

Vad händer nu? Vem kan svara på alla mina frågor? 

Den här informationen skapar många frågor och funderingar hos alla som berörs, företag, sprängare och tillståndsgivande myndigheter. Att försöka förutse alla frågor som kan komma är svårt. Vi har skapat en bas med frågor och svar som kan hjälpa till att förstå hur det här kommer att fungera. Saknar du svar på någon fråga, eller har en ny fråga, så maila den till info@svbergteknik.se så uppdaterar vi informationen.