VIBRATIONSPROGNOSTISERING SOM VERKTYG VID PROJEKTERING OCH UPPHANDLING

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

Vid många bergschaktningsprojekt i urban miljö innebär vibrationsrestriktioner betydande kostnader i projekten på grund av mindre salvor och därav långsammare bergschaktning. I en upphandling finns restriktioner gällande detta, oftast i den s.k. riskanalysen, där restriktionerna finns med men där man inte bedömt konsekvenserna. Detta ställer i sin tur stora krav på entreprenörens bedömning vilket medför stora osäkerheter i prissättningen och risker för oförutsedda kostnader i projekten. Genom att kvantifiera konsekvensen av restriktionerna dvs vilka områden/volymer som behöver schaktas med olika metoder (minskad samverkande laddning, eventuellt även sågning, mekaniska metoder etc.) kan man i upphandlingen ta fram kalkylerbara storheter vilket skulle ge en betydligt bättre förutsägbarhet i många projekt. Indata till analysen kan fås antingen via en provsprängning eller att man använder erfarenheter från liknande projekt. Artikeln tar upp ett antal projekt där konsekvenser av vibrationsrestriktioner har beaktats innan projektstart för att visa att detta kan göras med god noggrannhet, men även hur detta skulle kunna inkluderas i upphandlingsstadiet antingen via indriftsanalys/ laddkartor alternativt att man beräknar hur stora bergvolymer som påverkas av olika restriktioner och vilka konsekvenser detta kan få.

English title: VIBRATION PREDICTION AS A TOOL IN PLANNING

« Tillbaka