VÄSTLÄNKENS INJEKTERING - FUKT, DROPP ELLER FLÖDE: HUR DET HAR GÅTT HITTILLS

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Västlänken är en dubbelspårstunnel med tre nya stationer som byggs under centrala Göteborg. Totalt kommer Västlänken att bli cirka 8 km lång, varav 6 km går i tunnel. Mellan 3 och 4 km av tunneln kommer att utgöras av bergtunnel, omfattande bl.a. dubbelspårstunnel, stationsutrymmen, servicetunnel, tvärtunnlar, utgångar, etc. Bergtunnlarna går huvudsakligen genom en kristallin bergmassa bestående av gnejs och ådergnejsomvandlad granodiorit. Inslag av mörkare djupbergarter förekommer i gnejsen. Mer homogena gnejspartier separeras i många fall av djupgående vattenförande krosszoner. Inläckagekraven är strikta för att undvika skada på sättningskänslig bebyggelse i tunnelns omgivning. Dimensionering av injekteringsutförandet för Västlänkens bergtunnlar och bergstationer baseras på den forskningen som pågått på Chalmers och KTH samt erfarenheter från Trafikverkets pågående projekt såsom Förbifart Stockholm och andra större projekt där bergtunnlar drivs i en storstadsmiljö med krav på uppnådd täthet i samma storleksordning som för Västlänken. Injekteringsdesignen har utformats för att kunna hantera dels den variation i spricksystemet som kan förväntas, bergplintar, enstaka sprickor, zoner, mm och dels de krav som ställs på slutgiltig täthet. Uppföljning av inläckage sker i mätdammar/mätdiken. Tätningsresultaten övervakas även genom grundvattennivåmätningar i tunnelns omgivning.

English title: GROUTING AT THE WEST LINK PROJECT - HOW HAS IT WORKED SO FAR
The West Link is a double track tunnel with three new stations being built under the center of Gothenburg. In total, the West Link will be about 8 km long, of which 6 km goes in to tunnel. Between 3 and 4 km will be a rock tunnel, comprising among other things a double track railway tunnel, stations, service tunnels, cross tunnels, exits, etc. The tunnels will be built mainly in crystalline rock mass consisting of gneiss and granodiorite. Mafic rocks are also present in the underground. Water-bearing frakture zones are also present in the rock mass. The leakage requirements are strict in the project in order to avoid damage to the infrastructure in the tunnel's surroundings. The design of the grouting works for the West Link rock tunnels and stations is based on the research that has been carried out at Chalmers University of Technology and at the Royal Institute of Technology as well as experiences from the Swedish Transport Administration's ongoing projects such as Förbifart Stockholm and other major projects. The grouting works has been designed to handle the heterogenity in the fracture system and the strict inleakage requirements. The follow-up of the grouting works takes place in measuring weirs/ditches, and the grouting results are also monitored through groundwater level measurements in the tunnel's surroundings.

« Tillbaka