VÄSTLÄNKEN – PASSAGE MED LÅG BERGTÄCKNING UNDER BROSTÖD OCH E6

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

I projekt Västlänken pågår drivningen av dubbelspårstunneln söderut i Almedal mot påslaget. På en ca 50 m lång sträcka är det låg bergtäckning och passage under E6/E20 och brostöd (pelare) för E6/E20. Bergtäckningen är mellan 4,5–5,5 m (2,2 m som lägst, ca 4,5 m under brostödet). Under brostödet fanns det enligt prognosen en ca 3,6 m bred svaghetszon. Sedan FU-projekteringen har ytterligare information erhållits och projekteringen har setts över. Föredraget vill visa på svårigheten att projektera bergförstärkning när många osäkerheter föreligger. Vikten av tillräckliga undersökningar, vikten av känslighetsanalyser samt belysa att låga bergspänningar inte alltid är det rådande fallet vid låg bergtäckning. Vilken bergkvalitet och egenskaper på svaghetszoner, vilka bergspänningstillstånd ska bergförstärkningen dimensioneras för? Hur ska man hantera Q som SRF-korrigerats enligt Q-systemet när man projekterar förstärkning vid låg bergtäckning? I FU-skedet hade en kraftig förstärkning projekterats med en bärande betonglining under brostödet. Bergförstärkningen kunde med den tillkommande informationen minskas men betongliningen finns fortfarande kvar med motiveringen att den ska hantera kraven på beständighet med avseende på inläckande vatten i 120 år. I nuläget har passagen under brostödet utförts och det visar sig att i stället för en sättning under brostödet som många förväntat sig så har en hävning på ca 6-7 mm uppstått. Hävningen är verifierad i tre olika mätningar, dubbar som sitter på brostödet, mätning av vertikaldeformation för tre extensometrar installerade vid passagen av brostödet samt via InSAR.

WEST LINK – PASSAGE WITH LOW ROCK COVER UNDER BRIDGE SUPPORT AND E6
In the Västlänken project, the excavation of the double-track tunnel south in Almedal towards the tunnel entrance is underway. On about a 50 m long section, the rock cover is low the tunnel pass under the E6/E20 and a bridge support for the E6/E20. The rock cover is between 4.5–5.5 m (2.2 m at its lowest, about 4.5 m below the bridge support). Under the bridge support, according to the forecast, there was a zone of weakness about 3.6 m wide. Since the tender design, additional information has been obtained and the design has been reviewed. The presentation wants to show the difficulty of designing rock reinforcement when there are many uncertainties. The importance of sufficient investigations, the importance of sensitivity analyses and highlighting that low rock stresses are not always the prevailing case in low rock cover. What rock quality and characteristics of weakness zones, what rock stress states should the rock reinforcement be dimensioned for? How should you handle the Q-value that has been SRF-corrected according to the Q-system when planning reinforcement at low rock cover? At the tender stage, a heavy reinforcement had been planned with a load-bearing concrete lining under the bridge support. With the additional information, the rock reinforcement could be reduced, but the concrete lining is still there. At present, the passage under the bridge support has been carried out and it turns out that instead of a setting under the bridge support as many expected, a heave of about 6-7 mm has occurred. The heave is verified in three different measurements, studs that sit on the bridge support, measurement of vertical deformation at three extensometers installed under the passage and via InSAR.

« Tillbaka