VÄSTLÄNKEN GÅR IN I BYGGSKEDET MED UTMANANDE BERGTEKNIK

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Västlänken är en åtta km lång järnvägsförbindelse i Göteborg för pendel- och regiontåg, där sex km går i tunnel genom de centrala delarna av staden. Till Västlänken byggs tre stycken underjordiska stationer. En byggs i anslutning till nuvarande centralstation och två byggs i andra central noder i Göteborg: Haga och Korsvägen. Hela projektet har en budget på 20 Mdr i 2009 år prisnivå och utförs inom Stora projekt Trafikverket. Med utgångspunkt i att planperioden är klar och att byggskedet startar, presenteras nuläget i projektet och avsikten är att sätta utmanande bergteknik i ett sammanhang av tillstånd, kontrakt och byggande. Artikeln redovisar vilka tillstånd som krävts, vilken upphandlingsstrategi som legat till grund och hur kontrakten har utformats. Den sista punkten beskrivs med utgångspunkt från de entreprenader där huvuddelen av bergarbetena utförs, entreprenad Haga och Korsvägen, där bergarbeten sammanlagt omfattar ca tre km spårtunnel och fem km servicetunnel samt två stora stationsutrymmen med en spännvidd på ca 50 m och med begränsad bergtäckning. Projektet har dessutom att uppfylla begränsad påverkan på grundvattenmagasinen då stora delar av Göteborg är grundlagt på lera vilket ställer krav på tätning av berg. Artikeln redovisar också kort framtiden, om upphandlade kontrakt och under vilken tidsperiod dessa genomförs.

English title: WEST LINK ENTERS CONSTRUCTION STAGE WITH CHALLENGING ROCK ENGINEERING

« Tillbaka