Vajersågning, en miljövänlig schaktmetod i berg

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Projekt SL03 i Stockholm är den största enskilda bergtunnelentreprenaden ingående i
Södra länken (Fig. 1). Entreprenaden omfattar ca 8000 meter bergtunnel där cirka 730
000 kubikmeter berg ska sprängas ut. Metodiken vid bergdriften har varit systematisk förinjektering, konventionell sprängning samt förstärkning med sprutbetong och bergbultar. I entreprenaden ingår också omfattande betong- och markarbeten. Sprängningarna har i stor omfattning skett under områden där cirka 3000 invånare i Stockholm har sina hem. Fastän entreprenadens arbetstider tar hänsyn till de boende kan inte buller och andra störande moment undvikas. Vägverket har därför sedan början av projekteringen försökt få fram metoder för att minimera störningarna. På två platser har två stora ventilationsschakt ( ca 20 meter djupa med en yta p:- JJ kvadratmeter) utförts i direkt anslutning till bostadsbebyggelse. Buller och vibrationsrestriktioner skulle givit stora störningar om traditionell bergsprängning skulle använts. Skanska föreslog då att schakten kunde utföras med vajersågning, en metod som Skanska hade erfarenhet av tidigare, dock ej i denna stora skala. På kort tid enades Vägverket och Skanska om teknik och finansiering kring denna metod för båda schakten.

« Tillbaka