UTVECKLING AV BRYTNINGSMETODEN "RAISE CAVING" I LKAB:s GRUVOR

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

Raise Caving är en ny brytningsmetod som bygger på principerna om aktiv spänningshantering och metoden Raise Mining. I ett första steg, den s.k. avlastningsfasen, utvecklas ett system av långa slitsar som skiljs åt av massiva pelare vid kontakten med hängväggen. Syftet med slitsarna är att skapa spänningsskuggor för efterföljande storskalig gruvbrytning och syftet med pelarna är att kontrollera spänningar och seismicitet. I det andra steget, den så kallade produktionsfasen, påbörjas den storskaliga brytningen. Nödvändig produktionsinfrastruktur anläggs och byggs ut med fördröjning i spänningsavlastat berg och malmen utvinns med hjälp av Raise Mining i en botten-upp-sekvens. Pelarna krossas så småningom på ett kontrollerat sätt och utvinns också. Hängväggen tillåts gå i brott, rasa ihop och fylla ut de utvunna tomrummen. Syftet med Raise Caving är att möjliggöra säker och kostnadseffektiv storskalig brytning på stora djup och därför arbetar LKAB med utveckling av metoden. Förutom teoretiska studier planeras fullskaliga in-situ-tester av bergmekaniska aspekter och en nyutvecklad maskin. I denna artikel diskuteras Raise Caving-metoden och nyckelfrågor för metodens framgång kortfattat. Dessutom beskrivs det aktuella läget, framstegen och de tekniska landvinningar som gjorts i metodutvecklingen.

DEVELOPMENT OF RAISE CAVING MINING METHOD IN LKAB MINES
Raise Caving is a novel mining method based on the principles of active stress management and raise mining. In a first step, the so-called de-stressing phase, a system of long slots separated by massive pillars is developed at the hangingwall contact. The purpose of slots is to provide stress shadows for subsequent large-scale mineral extraction and the purpose of pillars is to control stresses and seismicity. In the second step, the so-called production phase, large-scale mineral extraction commences. Required production infrastructure is developed delayed in de-stressed ground and large stopes are extracted by means of Raise Mining in a bottom-up sequences. Pillars eventually crush in a controlled manner and they are also extracted. The hangingwall is allowed to cave and to fill up mined-out stopes. The objective of Raise Caving is to enable safe and cost-efficient mass mining at great depths. For this reason, LKAB is developing the raise caving mining method. Besides paper studies, full-scale in-situ tests of rock mechanics aspects and a newly developed machinery are planned. The present paper discusses the Raise Caving method and key issues for the success of the method briefly. Furthermore, the current state, progress and technical achievements in method development are outlined.

« Tillbaka