UTVÄRDERING AV BERÄKNINGSMETOD FÖR SPRICKINJEKTERNGSDESIGN

Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Vid injekteringsprojektering kan en designmetodik nyttjas där transmissivitets- och sprickviddsfördelningar utgör underlag för val av injekteringsparametrar. Beräkningarna baseras på att transmissivitetsdata beräknade från hydrauliska tester i borrhål länkas till enskilda, karterade sprickor med hjälp av den statistiska fördelningsfunktionen Paretofördelning. Metodiken har använts i ett flertal forsknings- och infrastrukturprojekt i Sverige, men det förekommer fortfarande osäkerheter gällande exempelvis krav på förundersökningsdata och hur data ska hanteras i beräkningsprocessen. I denna artikel presenteras en studie av hur olika typer av testutföranden och tolkningar av geologi kan påverka en Paretoanalyserad sprickviddsfördelning. Genom att testa olika dataset och modifiera parametrar såsom mätgränser, sektionslängder, antal sektioner och hydrogeologiska domäner har känslighetsanalyser utförts vilka ligger till grund för rekommendationer avseende beräkningsmetodens applicerbarhet, utförande av mätningar och modellantaganden. Artikeln presenterar delresultat från pågående BeFoprojekt 393. Slutresultat presenteras i kommande BeFo-rapport.

English title: EVALUATION OF CALCULATION METHOD FOR FRACTURE GROUTING DESIGN
In grouting design, a design methodology can be used where transmissivity and fracture aperture distributions form the basis for selecting grouting parameters. The calculations are based on transmissivity data calculated from hydraulic tests in boreholes are linked to individual, mapped fractures using the statistical distribution function Pareto distribution. The methodology has been used in a number of research and infrastructure projects in Sweden, but there are still uncertainties regarding, for example, requirements for preinvestigation data and how data should be handled in the calculation process.

« Tillbaka