Utredningar och kvalitetskrav - konsekvenser för byggtid och kostnader

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Utredningar, projektering och kvalitetskrav i vid bemärkelse har stor
betydelse för byggtid och kostnader i undermarksprojekt.
För att inför framtida projekt bättre känna till olika enskilda faktorers
inverkan på totalkostnaden och därmed kunna styra projektering och utförande i önskad riktning görs en jämförelse mellan olika undermarksproj ekt. Även om jämförelser är svåra att göra visar denna jämförelse att spännvidden är mycket stor mellan "det billigaste" och "det dyraste" projektet. Alla skillnader har sin förklaring. I ett försök att belysa vari skillnaderna består görs jämförelser mellan några starkt kostnadspåverkande faktorer. De jämförda faktorerna finns inom områdena bl.a. miljökrav, restriktioner, standard och kvalite '.

« Tillbaka