Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan, TNG

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2016
Sammanfattning / Summary
SE
Stockholmsregionen växer. När fler människor väljer att bo och vistas i Stockholm ökar behovet av fler bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. För att kunna fortsätta växa är det viktigt att satsa på hållbara trafiklösningar. Idag är tunnelbanan det mest använda färdmedlet i SL-trafiken. Under rusningstid utnyttjas tunnelbanans kapacitet i stort sett maximalt. Genom att bygga en ny förbindelse under Saltsjön mellan norra och södra staden minskar sårbarheten i tunnelbanenätet och den höga belastningen minskar. En förbättrad kollektivtrafik för ostsektorn bidrar också till ett bättre fungerande trafiksystem i hela Stockholmsregionen. Bakgrunden till beslutet att bygga ut tunnelbanan finns i det avtal som tecknades i januari 2014 mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen kallas för 2013 års Stockholmsförhandling och innebär att: • Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att Blå linje byggs ut till Gullmarsplan och söderort och kopplas samman med Gröna linjens Hagsätragren. • De fyra kommunerna åtar sig att tillsammans bygga cirka 78 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde – antingen själva eller genom annan markägare/exploatör. • Den totala investeringen för utbyggnaden inklusive fordon och depå är 25,7 miljarder kronor (prisnivå januari 2013) • Total ska 19 km nya spår och tio nya stationer byggas varav 12 km och 7 stationer ligger i planerna för utbyggnad mot Nacka och Gullmarsplan. Stockholms tunnelbana står inför en omfattande utbyggnad. Utbyggnaden till Nacka och Gullmarsplan kommer att utgå från Blå Linje och Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Den blå linjen kommer att korsa Saltsjön och stationer planeras i Sofia, Hammarbykanal, Sickla, Järla och Nacka Centrum. Efter Sofia skiljs spåren där en gren går mot ny station vid Gullmarsplan och Slakthuset för att ansluta mot befintlig grön linje strax före Sockenplan station.

« Tillbaka