Uppskattning av framtida markvibrationsnivåer från gruvinducerad seismisk aktivitet i Malmberget

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2016
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Samhället Malmberget ligger i nära anslutning till ett 20-tal malmkroppar som
bryts av gruvbolaget LKAB. Brytningen sker med storskalig skivrasbrytning
vilket är en rationell metod men som orsakar markdeformationer. Med ökat
brytningsdjup kommer också ökad gruvinducerad seismisk aktivitet, främst i uppblockande hängväggar och takskivor. Dessa seismiska händelser kan medföra höga nivåer av markvibrationer i de bebodda delarna av Malmberget. 2008 erhöll LKAB ett tillstånd från Mark- och Miljödomstolen att bryta upp till 20 Mton järnmalm årligen i Malmbergsgruvan. Under en prövotid sköt domstolen upp avgörandet av vilka begränsningar som ska gälla för ett antal områden, däribland seismisk aktivitet. Bolaget skulle utreda vilka spänningsförändringar och vilken seismisk aktivitet som förväntas av den ökade produktionen, vilka störningsreducerande åtgärder som kan vidtas samt framställa ett förslag på villkorsskrivning. Gruvan förfogar över ett omfattande seismiskt övervakningssystem bestående av närmare 200 geofoner installerade under jord och på markytan. I utredningsarbetet identifierades 11 seismiskt aktiva volymer i gruvan. För var och en av dessa uppskattades en årlig maximal händelsemagnitud baserat på aktuell produktionsplan. Samband mellan historiska seismiska händelser och uppmätta markvibrationsnivåer bestämdes. Slutligen skattades framtida vibrationsnivåer i samhället probabilistiskt. Slutresultatet är förväntade vibrationsintervall med olika konfidensgrad för ett antal mätpunkter på markytan i Malmberget. Bland störningsreducerande åtgärder föreslogs skjutrestriktioner, produktionssekvensiering samt eventuellt påtvingad hydraulisk uppspräckning. Den långsiktiga lösningen är dock en omlokalisering av stora delar av Malmberget. Det är en process som har pågått sedan 60-talet och som fortlöpande sker.

« Tillbaka