Upphandlings och kontrollprocessens betydelse för projektets säkerhet och kvalité

Författare / Author
Företag / Affiliation
BEF
Konferens / Conference
År / Year
2010
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Stor tid och kostnad nedlägges vid projektering beträffande ett projekts kvalité,
miljö, arbetsmiljö, arbetsmetoder etc. Målsättningen är givetvis att få en
slutprodukt som uppfyller valda parametrar och att under upphandlingsprocessen
kunna ha underlag för teknisk och ekonomisk utvärdering. Genom brister i såväl upphandlingsprocessen och den löpande kontrollprocessen under produktionen kan såväl tekniska som arbetsmiljömässiga problem uppstå under produktionen och en slutprodukt som ej uppfyller ställda krav erhållas. Föredraget vill belysa upphandlingens betydelse för ett projekts slutkvalité. Olika upphandlingsformer och entreprenadformer samt upphandlar organisationens kompetens är givetvis av betydelse. Även behovet av relevant ”kontroll” under produktionen kommer att belysas. Föredraget bygger på såväl teori som praktiska projekt.

« Tillbaka