Uppföljning av TBM-borrning i Klippen samt utblick mot Hallandsåsen

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Sammanfattning / Summary
SE
Klippens kraftstation färdigställs våren -94. Fullortsborrning, konventionell borraspräng-
teknik och raiseborrning har använts vid byggandet. Framför allt till- och
utloppstunneln har genom TBM-tekniken rönt stort intresse inom och utanför landet. Här har flera nyheter för första gången prövats i full skala. Klart är att den nya tekniken har haft för- och nackdelar men har en stor potential för vidareutveckling. För närvarande återstår 1.500 m av tilloppstunneln. Sammanlagd hitintills utförd TBM-borrning uppgår till ca 8.900 m. Hallandsås som motpol både geografiskt och tekniskt belyser andra aspekter och behov inom bergbyggandet. Klippen med extremt hårt berg utan sprickor, kontra Hallandsås med löst och uppsprucket berg i kombination med vatten, ställer mycket olika krav på utrustning. För närvarande angrips projektet i Hallandsås på 4 fronter med konventionell och okonventionell teknik, dvs i varje tunnelmynning. Norra sidan, full area på båda tunnlarna, södra sidan med centrumförlagd pilotort i östra tunneln och pilot i galleriet i den västra. Starten med IBM-borrningen har förskjutits p g a mycket svåra geotekniska förhållanden i norra tunnelpåslagsområdet samt försenade myndighetstillstånd som rubbat de planerade tekniska arbetsförutsättningarna.

« Tillbaka