UPPBLOCKNING, MARKDEFORMATIONER OCH INVERKAN AV STRUKTURER VID SKIVRASBRYTNING

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Utvecklingen av uppblockning och tillhörande markdeformationer vid Kirunagruvans hängvägg har stor inverkan både för anläggningsägaren LKAB och det omgivande sam-hället genom den pågående samhällsomvandling i Kiruna. Med hjälp av nya verktyg och nya kunskaper utvecklas kontinuerligt allt mer avancerade beräkningsmodeller för uppblockning och markdeformationer som en viktig del av planerings- och säkerhets-arbetet kring gruvbrytningen. Ett fokus för de senaste beräkningsmodellerna har varit att undersöka inverkan av indikerade storskaliga strukturer på utvecklingen av markde-formationer. Ett antal strukturer i Kirunagruvans hängvägg har studerats med avseende på hur markdeformationer utvecklas som resultat av samverkan mellan strukturerna och uppblockningen kring gruvan. Två tekniker har använts för att simulera uppblocknings-processen – Itascas Caving-Algorithm i FLAC3D samt en kopplad modell i FLAC3D-CAVESIM. Båda modellerna visar att strukturerna har en potentiellt stor inverkan på hur töjningar på markytan utvecklar sig, även på stora (km) avstånd från gruvan. För närva-rande är egenskaperna för de storskaliga strukturerna mindre väl kända jämfört med om-givande berg. Beräkningsmodellerna, och resultaten, bör därför betraktas som indikativa och kvalitativa, snarare än kvantitativa. Ett borrprogram i LKABs räkning pågår för att samla in ytterligare information gällande strukturernas egenskaper. Beräkningsresulta-ten kan också användas som stöd för kommande prognosarbete för markdeformationer.

English title: CAVING, GROUND SURFACE DEFORMATION AND THE INFLUENCE OF STRUCTURES WHEN MINING BY SUBLEVEL CAVING
The development of caving and associated ground surface deformations at the Kiirunavaara mine hangingwall has a large influence both for the mine owner LKAB and the local society through the ongoing urban transformation of the Kiruna city. By applying new tools and knowledge, more advanced calculation models for caving and ground deformations are continuously developed as part of the planning and safety work associated with the mining. A focus for the latest set of calculation models have been to investigate the effects from indicated large-scale structures on the development of ground surface deformations. A number of structures in the Kiruna mine hangingwall have been studied with respect to ground surface deformation development as a result of interaction between the structures and the caving at the mine. Two techniques were used to simulate the caving processes – the Itasca Caving-Algorithm in FLAC3D as well as a coupled model in FLAC3D-CAVESIM. Both models show that the structures have a potentially large influence on the straining at the ground surface also at large distances (km) from the mine area. At present, knowledge of the geomechanical parameters of large-scale structure is less comprehensive than for the surrounding rock mass. The calculation models, and the results, should thus be viewed as indicative and qualitative rather than quantitative. A drilling program under the management of LKAB is ongoing which aims to gather more information on the structure properties. The calculation results from this study can be used in the future prognosis works for ground surface deformation.

« Tillbaka