UNIKT DJUPFÖRVAR VID BOLIDENS SMÄLTVERK

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Boliden anlägger ett djupförvar för slutlig deponering av processavfall vid kopparsmältverket Rönnskär. Det blir en unik anläggning där avfall från ett smältverk slutligt deponeras i djupförvar på samma industriområde. Anläggning av djupförvaret har föregåtts av utredningar avseende bergets egenskaper, design av förvarsrummen, avfallstyper och barriärer med målet att hitta en långsiktigt hållbar lösning som begränsar framtida utläckage av metaller. Projektet är tvärvetenskapligt med ett stort antal teknik- och kompetensområden involverade och med samarbeten mot universitet samt uppföljning och rapportering mot myndigheter. Bergets primära roll i djupförvarssystemet är att begränsa utläckaget, vilket uppnås genom att anlägga djupförvaret i en bergvolym med låg vattengenomströmning. För att ytterligare begränsa utläckaget förbehandlas processavfallen, bl.a. genom stabilisering och upparbetning i ett lakverk. Efter avslutad deponering ska djupförvaret förslutas permanent för att uppnå ett lågt utläckage på flera tusen års sikt, för detta ändamål utreds också olika typer av barriärer. Under 2015-2017 anlades rampen ner till djupförvaret, som ligger på ca 330 m djup. I dagsläget pågår anläggandet av förvarsrummen, vilka totalt omfattar en deponeringskapacitet på ca 400 000 ton torrvikt avfall. Vid anläggning ligger stort fokus på säkerhet, att minska sprängskadezoner och hålla en jämn kontur för att underlätta den framtida deponeringen. Parallellt pågår utredningar avseende transport och logistik för deponeringen, samt hur barriärer ska konstrueras. Målet är att starta deponering av avfall år 2021.

English title: UNIQUE DEEP REPOSITORY AT BOLIDEN COPPER SMELTER
Boliden is constructing a deep repository for final storage of process waste at the copper smelter Rönnskär. It will be a unique facility where process waste from a smelter is stored indefinitely at the same industrial area. Construction of the deep repository is preceded by investigations of the properties of the bedrock, design of the storage rooms, the chemical and physical properties of the process wastes and barriers. The objective is a long-term sustainable solution with a limited leakage of heavy metals. The project is multidisciplinary, including a number of technical and scientific areas of expertise, collaborations with universities as well as reporting to authorities. The bedrock represents a barrier, with the purpose of decreasing the groundwater flow through the stored material. This is achieved by constructing the repository in a bedrock volume with a limited groundwater flow. To further decrease the leakage of heavy metals, the wastes are pretreated by chemical stabilization and processing through a leaching plant. When all wastes have been stored, the repository is sealed indefinitely. The tunnel to the repository was constructed 2015-2017. The repository is constructed at 330 m below ground level and will have a capacity of 400 000 tons of wastes. During construction, focus is on a safe working environment, reduced risk for zones with blast damages and a smooth contour to facilitate storage of wastes. In parallel, investigations regarding transport, logistics and sealing of the repository are ongoing. The aim is to start storing of wastes in 2021.

« Tillbaka