Undervattensprängning av tunnelintag vid Vargöns kraftstation

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vargöns kraftstation är belägen i Göta älv ca 2 km nedströms älvens utlopp ur Vänern.Kraftstation med två aggregat på tillsammans 23 MW togs i drift i mitten på1930- talet, varvid vissa förberedelser gjordes för ett tredje aggregat.Vissa åtgärder vidtogs också för att förbättra vattentillströmningen tillstationen, tex utsprängdes Sjöbodakanalen. Trots detta var fallförlustenmellan Vänern och kraftstationen förhållandevis stor. I samband medutbyggnaden av det tredje aggregatet, som påbörjades hösten 1986, beslötsdärför att ytterligare åtgärder skulle vidtas för att minska fallförlusten.Således har rensningar utförts i älvfåran uppströms och nedströms omkraftstationen samt utsprängts en tunnel under Huvudnäsön.

« Tillbaka