Underhållstätning i befintlig mediatunnel

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2011
Sammanfattning / Summary
SE
I en trång och fullt installerad tunnel från 70-talet utfördes en efterinjektering under
2010. Syftet var att ta fram en metodik med tyngdpunkt på utförandet som passade
för en sådan tunnel. Utrustningen fick specialanpassas samtidigt som injekteringstekniken fick anpassas för att möjliggöra ett utförande. Injekteringsdesignen baserades både på ett silica sol och ett cementbaserat medel. Vidare utvecklades ett mer rationellt utförande för att hålla tidsplan. Resultatet blev att inläckaget reducerades från ca 3,5 l/min och 100 m till ca 1,1 l/min och 100 m, så vitt författarna vet har ett sådant resultat inte tidigare redovisats vid en efterinjektering. Projektet lyckades bland annat tack vare god samarbetsförmåga mellan ingående parter, entreprenör, projektör och forskare. I projekteringsskedet bjöds entreprenören in och under entreprenaden var projektörerna med i delar av utförandet. Resultatet möjliggjordes med en systematisk efterinjektering, med ett i förväg utarbetat beslutsunderlag som baserades på data från sonderingshål. Vidare utfördes löpande kontroller och etappuppföljningar för att säkerställa metodiken och anpassa detaljer vartefter. Den löpande uppföljningen av resultatet bestod av; avläsning i mätvall kontinuerligt under projektets gång, ett flertal droppkarteringar samt inflödes/vattenförlustmätningar i injekteringshål och kontrollhål. Uppföljningen av kvalitativa data från entreprenör till projektör och vidare för analys av forskare gav ett resultat över förväntan. Detta var möjligt tack vare att alla tidigt engagerade sig i projektet samt att data noggrant mättes och utvärderades.

« Tillbaka