Ulvsundadepån - fördelar och konsekvenser med en wiresågad 22 meter hög vertikal slänt

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid byggandet av SL:s depå vid Ulvsunda för tvärbanas Solnagren har omfattandebergschakt ingått. För att få plats med en depå av den storlek som krävdes varen vertikal slänt enda alternativet och därmed valdes wiresågningsmetoden. Släntenär i sin helhet ca 100 m lång och maximalt 22 m hög. I kontakt med delar avslänten planerades en drygt 10 meter hög byggnad för service och reparation avspårvagnar.Risker förknippade med en så pass hög vertikal slänt är flera; ras av enskildablock, instabilitet i själva slänten och svallis vintertid från utläckande vatten. Dessarisker är generella och kan sägas finnas i alla bergskärningar. I det här fallet tillkommerdock det faktum att verksamhet pågår i direkt anslutning till den sågadeslänten.Wiresågade slänter kan generellt sägas ge en falsk bild av säkerhet då dessytor närmast kan jämföras med betongväggar. Vi vill dock uppmärksamma på attdet i sågade ytor ofta är väsentligt svårare att tydligt se sprickriktningarna jämförtmed en sprängd yta. Den släta ytan gör det svårt att göra en detaljerad tolkning avsprickplanens orientering och därmed behov av exakt bultsättning. Däremot är detofta betydligt lättare att identifiera långa och utsträckta sprickor som i sprängdaslänter ofta misstolkas som flera sprickor i samma sprickgrupp.Förberedande arbeten för att motverka instabilitet och förebygga framtida underhållutfördes i form av förbultning av kvarstående berg med 6 meter långa monteradekrönbultar med varannan 10 resp 45 grader från vertikal lutning. Släntenförinjekterades även med cement ner till under terrassnivån.Den geologiska karteringen visade att det fanns risk för stora ogynnsamma slagvarför ett program för systembultning utarbetades utifrån en inledande geologiskkartering och bergmekaniska beräkningar. Vid wiresågningen uppkom problempga av att ogynnsamma slag påträffades och att vissa sågsnitt blev för stora. Berggrundenskvalitet som man normalt dimensionerar wiresågningen för har gått enligtberäkningarna men det är de stora svaghetszonerna som styrt i ännu högre grad.På grund av omständigheter som dessa skedde vid flera tillfällen stopp i produktionen.Med andra ord tog sågningen väsentligt längre tid än vad som var planerat.På grund av dessa problem tog berguttagen längre tid än planerat men genomen kombination av sågning, sprängning och succesiv förstärkning i form avsystembultning med kompletterande selektiv bultning skapades slutligen en stabilbergvägg.

« Tillbaka