ULVESUND OCH UPPLÖSNINGEN PÅ ETT 115 ÅR GAMMALT SLÄNTSTABILITETSPROBLEM

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Vid en jordbävning 1904 rasade berget i Ulvesund norr om Göteborg och skapade ett 10 m djupt överhäng ca 50 meter upp i en brant bergslänt. I rasmassorna nedanför byggdes en väg och sedan dess har åtgärder för att säkra stabiliteten i slänten utretts i olika omgångar. Under 80- och 00-talet var åtgärder så gott som påbörjade när arbetena avbröts p.g.a. uppmärksammade risker. Nu har berget efter 115 år säkrats efter omfattande bergarbeten. Åtgärderna som har utförts är bl.a. installation av upp till 40 m långa linstag, bultning och bergrensning med hjälp av repteknik samt sprängning av lösa block 40 m upp i slänten. Dimensionering av bergförstärkningen har gjorts genom 3d-modellering baserad på laserskanning både från marken och drönare. Vi presenterar ett för Sverige helt unikt bergprojekt med lång historia och stora utmaningar, både tekniska och arbetsmiljömässiga. Vi redogör också för hur man gick till väga för att analysera huruvida de kostsamma åtgärderna var samhällsekonomiskt försvarbara.

English title: ULVESUND AND THE SOLUTION TO A 115 YEAR OLD SLOPE STABILITY PROBLEM

« Tillbaka