ULTRALJUDSMETOD FÖR MÄTNING AV BELASTNING PÅ BERGBULTAR

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2022
Sammanfattning / Summary
SE

Inom både gruvindustri och infrastrukturprojekt är tillståndskontroll av bergbultar av stort intresse. Det finns dedikerade mätbultar som kan installeras för att detektera och följa förändringar över tid. Det finns även metoder för att kontrollera ingjutningen av bultar vid installation. Däremot saknas idag mätmetoder för att följa tillståndet hos generiska bergbultar över tid, eller för att detektera avvikelser bland sedan tidigare installerade bultar. I detta projekt utvecklas en metod baserad på ultraljud för att följa förändringar i mekaniska egenskaper över tid och för att kunna detektera avvikande bultar i en population av redan installerade bultar. Metoden bygger på en kort ultraljudspuls skickas in i bulten från den fria änden och att en reflekterat ljud från hela bultens längd samlas in. Detta fingeravtryck av bulten kan sedan jämföras bultar emellan, eller följas för en enskild bult över tid. För att demonstrera principen visar vi hur uppmätta ultraljudssignaturer kan användas för att modellera hela dragprovskurvan (kraft mot töjning), från vila till brottgräns för en c:a 3 meter lång dynamisk bergbult.

English title: ULTRASOUND METHOD FOR MEASUREMENT OF LOAD ON ROCK BOLTS
In both the mining industry and infrastructure projects, condition monitoring of rock bolts is of great interest. There are dedicated measuring bolts that can be installed to detect and monitor changes over time. There are also methods to check the grouting of bolts during installation. There is, however, there are no available measurement technique for monitoring the condition of generic rock bolts over time, or for detecting deviations among previously installed bolts. In this project, a method based on ultrasound is developed to monitor changes in mechanical properties over time and to be able to detect deviating bolts in a population of already installed bolts. The method is based on a short ultrasonic pulse being sent into the bolt from the free end and that the reflected sound from the entire length of the bolt is collected. This fingerprint of the bolt can then be compared between bolts, or monitored over time, for an individual. To demonstrate the principle, we show how measured ultrasonic signatures can be used to model the entire stress-strain curve (force-elongation), from rest to breakage for an approximately 3 meter long dynamic rock bolt.

« Tillbaka