TYPINJEKTERINGSKONCEPT ’SÖDERMALM’

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

Bygghandlingarna för Nya tunnelbanan innefattar ett typinjekteringskoncept för hela sträckan Akalla-Barkarby i norr, Arenastaden och Södermalm-Söderort-Nacka längst i söder. Förutom den geografiska variationen finns även olika förutsättningar med krav på inträngande grundvatten och omgivningens känslighet för grundvattenavsänkning. Inom delen Södermalm station Sofia byggs tunnlar på 70-100 m djup under tättbebyggt område med känslig grundläggning och förhållandevis högre krav på täthet med villkor för både bygg- och drifttid. Tidigt i projektet noterades att föreskrivet volymskriterium troligen var för snävt. Den iakttagelsen gjordes vid en oavsiktlig förväxling mellan stoppkriterier som föreskrivits för två olika förhållanden - en specifik injekteringslösning för zonberg tillämpats i förhållanden med normalberg. Volymskriteriet för den specifika lösningen var 10 gånger högre än för typinjekteringskoncept. Därefter utvecklades ett reviderat injekteringskoncept baserat på observationer vid borrning, antal sambandshål, injekteringsbruksåtgång, analys av injekteringsförloppet, uppmätt inläckage i tunneln och statistik över tidigare utförd injektering för att precisera geologiska förutsättningar och anpassa tätningsinsatsen. Nya stoppkriterier, villkor för bruksblandningsbyte och kriterier för kompletteringar har arbetats fram, vilket resulterat i förbättrad tätningseffekt trots färre kompletterande omgångar. Typinjekteringskoncept anpassat för geologiska förhållanden för tunnelbanan del Södermalm station Sofia medförde en positiv trend för mängden inträngande grundvatten och en besparing av extra borrnings-/ injekterings-uppställ mot det ursprungliga typinjekteringskonceptet.

TYPICAL GROUTING SOLUTION 'SÖDERMALM'
The construction documents for the Metro expansion project include a typical grouting concept for the entire length of the metro extension project from Akalla-Barkarby in the north, to Arenastaden and Södermalm-Söderort-Nacka in the far south. In addition to the geographical variation, there are also different requirements stated regarding acceptable ground water leakage into the tunnels and the sensitivity of the surroundings to groundwater lowering. Within the part of Södermalm station Sofia, tunnels are being built at a depth of 70-100 m under suburban areas with sensitive foundations and relatively high requirements for ground water leakage during both construction and operating phases. Early in the project, it was noted that the prescribed volume criterion was probably too narrow. That observation was made when there was an accidental confusion between stop criteria prescribed for two different conditions - a specific grouting design of weakness zone was applied in conditions of regular rock quality. The volume criterion for the specific solution was 10 times higher than for typical grouting concept. A revised grouting concept was then developed based on observations during drilling, number of inter-connecting holes, grouted volume, analysis of the grouting process, measurements of volume leaking water in the tunnel and statistics on previously performed grouting to specify geological conditions and adapt the grouting effort. New stop criteria, conditions for changing the grout recipe and criteria for completions have been developed, which resulted in improved sealing effect despite fewer supplementary grouting fans. Typical grouting concept adapted to geological conditions for the metro extension part Södermalm station Sofia resulted in a positive trend with lower volumes of leaking groundwater and a savings of extra drilling/grouting setups compared to the original typical grouting concept.

« Tillbaka