Tunnelprojekt i Banverkets planering

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Som del i det trafikpolitiska beslutet 1988 delades
SJ i en affärsrörelse, SJ, samt ett banverk (BV) som
skulle driva och utveckla järnvägens infrastruktur.
Därmed förstås banornas underbyggnad, broar och
tunnlar, samt överbyggnad som sliprar, räler och växlar, samt de tekniska system som behövs, tex signal- kraft- och telesystem. BV har därmed såväl planerings- som genomförandeansvar för nya järnvägar liksom drift, underhåll och reinvesteringar för befintliga banor. Banverket är ett högteknologiskt och delvis världs ledande företag med ca 6 700 anställda och ca 4 miljarder i omsättning. Därav är ca 3 miljarder drift och underhåll och ca 1 miljard investeringar. SJ och övriga trafikutövare betalar sk banavgifter till staten för att nyttja spåren, ca 450 milj/år i fasta avgifter för lok och vagnar respektive ca 450 milj/år i rörliga avgifter som är proportionella mot trafikproduktionen. För de sk länsjärnvägarna beslutar länsstyrelserna om investeringar i konkurrens med övriga länstrafikobjekt medan BV äskar medel hos staten för satsningar på stomnätet . Riksdagens beslut innebar också att man skall satsa på järnvägen där den var utvecklingsbar. Tio miljarder skulle investeras de närmaste l0 åren bl a i helt nya projekt. BV skulle medverka till att minska järnvägens driftunderskott genom att med bättre infrastruktur utveckla järnvägen till ett modernt och konkurrenskraftigt transportmedel. Satsningarna skulle utgå från ett samhällsekonomiskt synsätt varvid BV skulle utveckla och stå för de nödvändiga kalkylerna. Banverket organiserades under generaldirektör en i dels ett huvudkontor som är under omlokalisering till Borlänge, dels 5 banregioner med säte i Malmö, Göteborg, Stockholm, Gävle respektive Luleå. Därunder finns 21 bandistrikt under vilka sortera r lokala produktionsgrupper. En särskild industridivision i Nässjö tar fram viss järnvägsspecifik materiel och ansvarar för bl a speciella spårbytes tåg m.m. Inom huvudkontorets tekniska avdelning finns bl a geoteknisk och bergteknisk kompetens. I görligaste mån sker en decentralisering och därmed skapas underlag för en förstärkning av banregionernas tekniska kompetens.

« Tillbaka