TUNNELBANEUTBYGGNADEN SÖDERMALM – GEOLOGENS PERSPEKTIV OCH ERFARENHETER FRÅN BYGGSKEDET

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

Inom tunnelbaneutbyggnaden av Blå linje från Kungsträdgården till Nacka och Söderort ingår Projekt Södermalm. Projekt Södermalm omfattar sträckan från station Kungsträdgården till station Hammarby kanal, samt ett cirka 100 meter djupt hisschakt i station Sofia. Geologerna är tillsammans med flera yrkesroller en del av teamet i bygget av tunnelbaneutbyggnaden. Föredraget kommer att innehålla beskrivning av erfarenheter och nämna ett antal praktiska exempel. Geologorganisationens grunduppdrag är att kartera frilagt berg, benämning av RMRbas (bergklassificeringssystem) och avrop av permanent förstärkning. En naturlig del under byggskedet är att geologerna anpassar sitt arbete och tar hänsyn till ständigt varierande spännvidder och geometrier, som stationer och hisschakt med mera i anläggningen, samt ändringar av projekterade lösningar. Allt från tillägg av en pumpnisch till förlängning av betonglining. Förutsättningen för att geologernas jobb ska fungera är ett bra samarbete med projekteringsledare, projektör, byggledare, entreprenör, teknikstöd med flera.

EXTENSION OF METRO SOUTH SIDE OF STOCKHOLM – GEOLOGICAL ASPECTS AND EXPERIENCE DURING THE CONSTRUCTION
Project Södermalm is part of the expansion of Stockholms Blue line subway from Kungsträdgården to Nacka and Söderort. It comprises the stretch from Kungsträdgården station to Hammarby Canal station, as well as a c. 100 m deep elevator shaft at Sofia station. Geologists, along with other technicians, are part of the construction team. The lecture will present some practical examples of the geological challenges faced thusfar with a focus on lessons-learned. The geological organization's main tasks are mapping and RMR classifying the exposed rock and guiding permanent rock support. A natural part during the construction phase is that the geologists adapt to constantly varying geometries in the facility (such as tunnels with different width, stations, elevator shafts, etc.), as well as changing technical solutions: everything from the addition of a pump niche to the extension of concrete lining. Good collaboration with design managers, designers, construction managers, contractors, owners and technical expertise is imperative to smooth the workflow for the geologists.

« Tillbaka