TUNNELBANA TILL ARENASTADEN -PASSAGE MED LÅG BERGTÄCKNING VID STATION SÖDRA HAGALUND

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

Tunnelbanan ska byggas ut från Odenplan till Arenastaden. Utmed sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Strax norr om station Södra Haglund finns en svacka i bergöverytan. För att uppnå acceptabel bergtäckning så har station Södra Hagalund placerats på ett djup om 45 m. Detta till trots så påverkar svackan utförandet av en sträcka med enkel- och dubbelspårstunnel samt servicetunnel som är ca 90 m lång. Typförstärkning kan inte tillämpas och verifiering av förstärkning i enlighet med bergklass D har utförts i designskedet. Handlingen innefattar begränsad salvlängd, förförstärkning och sonderingsborrning. Passagen är utsedd både som en tullgräns och som GK3. En tullgräns utgör en i förväg definierad gräns som inte får passeras utan att särskilt beslut tagits av beställaren. Tullgränsen syftar till att säkerställa att förutsättningarna för den tekniska lösningen är uppfyllda, att de arbeten som specificeras som villkor för passage av tullgränsen är utförda, att konstruktionens respons ligger inom acceptabla värden samt att entreprenören tolkat handlingarna enligt beställarens/projektörens intentioner. GK3 står för geoteknisk kategori 3 enligt Eurokod. GK3 syftar till att säkerställa att utförandet sker enligt gällande handlingar och att genom uppföljning kontrollera att såväl proaktiva som reaktiva åtgärder utförs i erforderlig omfattning. I denna artikel beskriver beställare, projektör och entreprenör tillsammans hur man projekterade och planerade passagen, hur den genomfördes och vilka lärdomar man har dragit av detta.

English title: METRO TO ARENASTADEN -PASSAGE OF LOW ROCK COVER AT STATION SÖDRA HAGALUND

« Tillbaka