TOWARDS DIGITAL MONITORING OF CEMENT GROUT RHEOLOGY WITH ULTRASOUND

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2022
Sammanfattning / Summary
EN

UTVECKLING MOT DIGITAL ÖVERVAKNING AV CEMENTBASERADE INJEKTERINGSMEDELS REOLOGI MED ULTRALJUD
De komplexa reologiska egenskaperna hos cementbaserade injekteringsmedel testas och kvalitetssäkras ofta med enkla empiriska metoder som till exempel Marsh-kon. Sådana metoder har ofta nackdelar eftersom de förlitar sig på manuell provtagning och ger en enda uppskattning av viskositet vid en viss tidpunkt i stället för fullständiga reologiska flödeskurvor under en hela medlets livslängd. Genomförda FoU-studier har under en längre presenterat ett reometriskt system baserat på mätning av hastighetsprofiler med ultraljud, dvs UVP +PD, som en lämplig metod för att digitalt mäta injekteringsmedels reologi i realtid. För att vidareutveckla och implementera UVP+PD-tekniken behöver några problem fortfarande lösas och för att adressera dessa presenterar vi en första systematisk studie av reologiska mätningar som utförts på typiska cementbaserade injekteringsmedel. Vi visar de reologiska mätningarna av cementbaserade injekteringsmedel vid olika vct-förhållanden och inom ett valt och relevant intervall av flödeshastigheter. Våra nuvarande resultat visar att UVP+PD kan användas vid injektering i fält för kvalitetssäkring i realtid eftersom det kan skilja mellan olika injekteringsblandningar. Framtida injekteringsapplikationer kan verkligen dra nytta av digitala verktyg som UVP + PD.

TOWARDS DIGITAL MONITORING OF CEMENT GROUT RHEOLOGY WITH ULTRASOUND
The complex rheological properties of cement grouts are often tested for quality assurance using simple empirical test methods such as Marsh cones. Such methods often have major drawbacks in that they rely on manual sampling and provide a single viscosity point in time instead of complete rheological flow curves over the duration of a grouting operation. However, recent studies have presented a rheometric system based on ultrasound velocity profiling, i.e. UVP+PD as a suitable method to digitally measure grout rheology in real-time. In order to further develop UVP+PD technology, a few issues still need to be resolved. To address these issues, we present an initial systematic study of rheological measurements carried out on typical cement grouts. The results are in the form of periodic Bingham properties measured over a 30-minute period and under different flow conditions. Our current results show that UVP+PD can be used in actual grouting operations for real-time quality monitoring as it is able to determine the rheological properties and distinguish between different grout mixes. Future grouting applications can indeed benefit from digital based measurements of grout flow properties using UVP+PD.

« Tillbaka