Tillämpning av MWD vid utformning av injektering

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2010
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
På Norra länkens bergentreprenader inom delområde 3 sker kontinuerlig
förinjektering där samtliga injekteringshål loggas med MWD. Avsikten med
MWD loggning vid injekteringsborrning är att prognostisera bergförhållandena
framför stuff och Beställaren utvärderar löpande av Entreprenören tillhandahållen MWD data. Arbetsgången vid injektering med tillämpning av MWD är att Entreprenören utformar en borrplan utifrån gällande injekteringsklass och styrande mått för injekteringen i enlighet med bygghandling. Vid borrning av injekteringsskärmar borras vartannat hål i en första omgång varpå MWD data skickas till Beställaren för utvärdering. MWD data analyseras av Beställaren samtidigt som borroperatören fortsätter att borra resterande injekteringshål. Utifrån utvärderingen av MWD data avropar Beställaren om och var ytterligare injekteringshål ska komplettera originalskärmen. Avropet sker i god tid innan operatören borrat klart injekteringshålen i den andra omgången. MWD används även till att lokalisera större sprickzoner framför stuff. Vid indikationer från MWD på större sprickzoner kan injekteringen behöva anpassas till rådande geologiska förhållanden. Detta kan betyda fler överlappande skärmar och/eller fler hål i varje skärm. Erfarenheterna från Norra Länken är att lägen på sprickzoner kan utläsas med relativt stor noggrannhet vid utvärdering av MWD. Anförandet redovisar hantering av MWD data och utvärde-ringsprocessen av beställaren med programvaran GPM 2/GPM+. Resultat från genomförda injekteringar redovisas samtpotentialen för vidare tillämpning med MWD loggning vid tunneldrivning.

« Tillbaka