TESTING AND EVALUATION OF EZSHOT ELECTRONIC DETONATOR AROUND LOCAL DRIFTS CONTOURS AT MALMBERGET MINE

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

TEST OCH UTVÄRDERING AV EZSHOT ELEKTRONISK SPRÄNGKAPSEL RUNT LOKALA ORTKONTURER VID MALMBERGETS GRUVA, SVERIGE
Borrning och sprängning är en vanlig metod för tillredning av infrastruktur vid underjordisk gruvbrytning. I vissa fall är ortarna avsedda för bergtransporter och förväntas då förbli stabila under gruvans livstid. De kan även vara del av kritisk infrastruktur mellan schakt, krosshallar, verkstäder och brytningsområden i gruvan. Allt eftersom gruvan når djupare så ökar kraven på säkrare ortar, speciellt i områden med utmanande geologiska förhållanden. Som en följd av deras strategiska betydelse för underjordsverksamhetens övergripande säkerhet, ekonomi och produktivitet, testade och utvärderade LKAB:s gruva i Malmberget en ny alternativ teknik som förbättrar sprängprestandan runt ortprofilen och den omgivande bergmassan. Den här artikeln beskriver det genomförda fälttestet och efterföljande utvärdering. Resultaten visade att det nya tillvägagångssättet fungerade väl, särskilt i bra bergförhållanden. Orsaken till överberg/underberg visade sig vara mer relaterat till bergförhållandena än till borrning, laddning och sprängning. Ortarna där EZshot testades uppvisade bättre sprängresultat när det gäller beräknat överberg/underberg jämfört med referensortarna med Nonel sprängkapslar. Mängden löst berg som skrotats har i de flesta sprängsalvorna varit högre i referensortarna än i testortarna, med en genomsnittlig skillnad på 3 % - 6 %. EZshot detonatorerna verkade fungera bättre i bra bergförhållanden med stor minskning i mängden överberg. I sämre bergsförhållanden var minskningen generellt längre, och i vissa fall ökade rentav mängden överberg jämfört med Nonel detonatorer. Synliga borrpipor som mättes efter varje sprängning visade också högre andel vid bra bergförhållanden i testortarna (tak och väggar) jämfört med referensortarna. Vid dåliga bergförhållanden fanns inga eller liten andel synliga pipor i både test- och referensortarna. En kostnads-nyttouppskattning och analys indikerar att användning av EZshot-sprängkapslar kan resultera i positiva kostnadsfördelar jämfört med Nonel. Detta resultat har diskuterats och specifika rekommendationer har gjorts för att genomföra uppföljande sprängningar i både bra och dåliga bergförhållanden, samt undersöka ortprofilen i framtida studier för att ge ytterligare information i syfte att bekräfta testresultaten.

TESTING AND EVALUATION OF EZSHOT ELECTRONIC DETONATOR AROUND LOCAL DRIFTS CONTOURS AT MALMBERGET MINE
Drilling and blasting are common drifting methods used in underground mining operations. The drifts are sometimes used for truck haulage systems and are expected to remain stable throughout the mine's life. They also provide critical linkage between shafts, crusher chambers, workshops, and stoping areas in the mine. As mining progresses to deeper levels, the concern and demand for safer drifts increase, especially in challenging geological conditions. Recognizing their strategic importance in underground operations’ overall safety, economy, and productivity, LKAB's Malmberget mine tested and evaluated a new alternative technique that improves blast performance around drifts contour and the surrounding rock mass. This article describes the field testing and evaluation. The results indicated that the new approach performed well, especially in good rock conditions. The cause of the overbreak/underbreak was found to be more related to the rock conditions than to the drilling, charging, and blasting. The EZshot test drifts also exhibited better blast results in terms of the estimated overbreak/underbreak compared to the reference drifts with Nonel detonators. It was also realized that the amount of loose rock scaled for most of the blast rounds was higher in the reference drifts than in the test drifts, with an average difference of 3% - 6%. The EZshot detonators appeared to work better in good rock conditions with high overbreak reduction. In poor rock conditions, a lesser reduction and, in some circumstances, a higher overbreak was found compared to the Nonel detonators. The half-cast pipes measured after each blast also revealed higher percentages of visible pipes in the test drifts (roof and walls) than in the reference drifts in good rock conditions. In poor rock conditions, there were barely any pipes in either the test or reference drifts, and in some cases, no pipes were visible at all. A cost-benefit estimation and analysis also indicated that using the EZshot detonators could result in positive cost benefits compared to Nonel. The findings have been discussed, and specific recommendations have been made to conduct follow-up blasts in both good and poor rock conditions and examine the smoothness of the drift contour in future studies to provide further information to confirm the test results.

« Tillbaka