Teknisk utveckling av injekteringsutrustning vid Hallandsåsprojektet

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Sammanfattning / Summary
SE
På senare tid har kraven på tillåten inläckning i samband med tunnelarbeten
skärpts, vilket medfört att injekteringsbehoven ökat. Detta har i sin tur medfört att
injekteringsarbetenas del av den totala produktionskostnaden och produktionstiden har ökat, vilket bland annat inneburit ökade fordringar på effektivare in j ekteringsutrustningar. Under hösten 1995 startade därför Stabilator AB ett utvecklingsprojekt för att modernisera, utveckla och förnya maskinparken av injekteringsutrustningar. Projekten Hallandsås och Hvalfjördur var då högaktuella för Stabilator och båda beräknades innehålla mycket krävande injekteringsarbeten. Kraven på de nya utrustningarna baserades därför på storskaliga och kapacitetskrävande injekteringar. Redan 1994 hade vissa utvecklingssteg tagits i samband med framtagandet av utrustning till Lundby-tunneln i Göteborg. Målsättningen var att bygga en produktionseffektiv mobil utrustning. Kontinuerlig dataregistrering av blandning, tryck och flöden var en viktig del i kravprofilen, liksom automatisk utskrift av injekteringsprotokoll efter avslutad injektering. lnjekteringskapaciteten prioriterades, vilket innebar en satsning på stora pumpar och flerhålsteknik. En annan målsättning har varit att fä en väl fungerande distribution av cement och övriga injekteringsmaterial i tunneln, samt minsta möjliga damm eller beröring av materialet vid hantering.

« Tillbaka