TEKNIKSKIFTE INOM BEHANDLING AV PROCESSVATTEN FRÅN TUNNELBYGGEN GER EN UPPSÄTTNING MÄTBARA FÖRDELAR

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE

I många tunnelprojekt går det inte att separera fina partiklar i processvattnet med hjälp av traditionella meto-der som stora sedimentationsbassänger. Under mer än ett decennium har Alfa Laval jobbat systematiskt, tillsammans med ett stort nordiskt byggföretag, för att klara denna utmaning. Resultatet från utvecklingsarbetet är en slurrybehandling med specialanpassade dekantercentrifuger. Det här är en metod som möjliggör torr deponering (eller borttransport med lastbil) av separerat material och utsläpp av renat vatten till recipienten. Det avvattnade slammet får en torrhalt på upp till 80% och koncentrationen av partiklar i det renade vattnet blir mellan 50 och 200 mg/l, och kan anpassas till de miljökrav som ställts på projektet. Alfa Laval erbjuder dekantercentrifuger med kapaciteter från 2 till 250 m3/h, vilket betyder att det finns lämplig utrustning för de flesta bergbyggnadsprojekt. Idag har den här tekniken använts i ett antal nordiska tunnelprojekt och har även utnämnts till ”Best Avai-lable Technology” för den här tillämpningen. Fördelarna som erbjuds är koncentration av avfall, kostnads-minskning och ökad hållbarhet.

English title: TECHNOLOGY SHIFT IN RETURN WATER TREATMENT BRINGS AN IMPRESSIVE SET OF MEASURABLE BENEFITS

« Tillbaka