TBM drift vid Yuncan Hydropower Projekt, Peru

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Skanska Intemational Civil Engineering i Joint Venture med Cosapi från Peru och Chizaki från Japan skrev i april 1999 kontrakt med peruanska staten att utföra byggnadsarbetena för Yuncan Hydro Power Project. Kontraktssumma är ca 100 MUSD och kontraktstiden var 3 år. Budget restriktioner i Peru och andra förändringar har medfört att projektet blivit försenat med mer än 2 år och beräknas idag inte vara klart förrän i slutet av 2004. Yuncanprojektet ligger ca 300 km öster om Lima i provinsen Pasque på mellan 2 400 och 1 800 meter över havet. På vägen från Lima passeras 4 800 m Ö\er havet innan man kommer ned till projektområdet som är beläget på Andernas östra sida mot Amazonas. Projektet kommer att generera 133 MW och ca 900 GWh/år. Utbyggnadsvattenföringen är 30 rrr/s och nettofallhöjden är 594,7 m. Projektet består i huvudsak av två intagsstrukturer, en underjordisk kraftstation samt totalt ca 26 km tunnlar. Vid det första intaget leds vattnet in till dygnsregleringsbassäng och sandfång med hjälp av en låg överströmningsdamm i floden Huach6n. Från denna flod leds 20 m' Is vatten över till Paucartambo floden via en 11 km lång överledningstunnel. Denna tunnel har en diameter av 3,5 m och drivs med en Foro 900 TBM nedströms ifrån. I Paucartambofloden byggs en 40 m hög och 80 m bred gravitationsdamm i betong som ger möjlighet att dämma upp ca 1 800 000 m'. Från dammen tillförs ett flöde av 10 m3 /s via ett 85 högt droppschakt ned i den ca 8 km långa trycktunneln fram till tryckschaktet. 6 km av denna tunnel drivs med en 4, 1 m diameter TBM MK 12 från tryckschaktet och uppströms. Tr:,,~l.:::schaktet har en längd på 774 m, en area på 5,3 m2 och lutar 52 grader och kommer att inklädas med stål. Ovanför tryckschaktet som ligger ett 110 m högt svallschakt. Från tryckschaktet går vattnet in i en underjordisk kraftstation som är 26 m hög, 18,5 m bred och 78,5 m lång. I stationen skall 3 st. Peltonturbiner installeras. Från kraftstationen leds vattnet ut genom en drygt 900 m lång utloppstunnel med arean 19 m2. Vid utloppstunnelns slut leds vattnet direkt in i det befintliga Y aupikraftverkets intag.

« Tillbaka