Tätning av Lundbytunneln i Göteborg

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Den pågående och planerade utbyggnaden av tunnlar ingår i den omfattande verksamhet
som Vägverket bedriver. Undermarksbyggande med tunnlar ses som en
möjlighet att lösa vägproblem på exempelvis vägavsnitt med känsliga miljöer i
såväl tätorter som på landsbygden. Kraven på standardnivå och byggandets påverkan på omgivning samt vägtrafikens olika effekter i en tunnel ställer höga krav på projektering och byggande. Det har i sammanhanget framförts synpunkter på att upphandling skall ske baserat på funktionskrav. Detta kan kanske fungera i teorin men i dag inte i praktiken med aktuella typer av projekt. Det innebär en utmaning för dagens svenska bergsprojektörer att svara upp mot dessa delvis nya eller kanske nyformulerade krav. Den stora omfattningen av planering och byggande har inneburit ett engagemang av personer i undermarksbyggandet som inte tidigare deltagit i processen samt försök till införande av utländska metoder som ibland känns främmande. Vi får inte försvåra eller omöjliggöra en rimlig användning av vår naturresurs berg, det skandinaviska "hårda berget". Denna resurs har tidigare med stor framgång utnyttjats i Sverige under lång tid. En omfattande export av svenskt byggande och kunskap visar att "den svenska modellen" för tunnelbyggande är framgångsrik. Låt oss vidareförädla vår "modell" och visa världen att det som tidigare var uppenbart fortfarande gäller!

« Tillbaka