Tar emulsionssprängämnena död på anfo?

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Man kan säga att anfo började användas i större skala
på den svenska marknaden i slutet på SO-talet när LKAB
startade egen produktion i Kiruna av detta sprängämne.
Anfo tog snabbt mark från de då förhärskande NGsprängämnena.
Den största fördelen med anfo var då som nu det låga priset. Jämfört med de paketerade sprängämnena hade det också den fördelen att det gick att ladda mera rationellt och med avsevärt högre kapacitet - krav som framstod som alltmera viktiga när gruvbryt ningen till stor del hade gått under jord. Här blev också den bättre arbetsmiljön vid laddning jämfört med NG-sprängämnena en påtaglig fördel. Den största nackdelen med anfo var att den inte kunde användas i blöta miljöer. På något vis klarade man att ta sig förbi detta. Dock ofta på bekostnad av rn~ndre bra sprängningsresultat där vatten som regel var boven i dramat. Men som bekant, man tager vad man haver och gör det bästa av det till dess att något bättre kommer och tar över. Det korn att dröja ända till slutet på BO-talet innan det blev riktig fart på en sådan produktväxling. Då började nämligen de pumpbara bulkernulsionssprängämnena att i rasande takt ta marknadsandelar på bekostnad av i första hand anfo. Men, även paketerade sprängämnen började få stryka på foten till förmån för purnpernulsionen. Visserligen hade ernulsionssprängämnen kommit in tidigare, ja redan i början på BO-talet, men då som s.k. grovhålsslurry där man slog ut TNT- slurryn men egentligen inte gav sig på anfo-användarna. Detsamma gällde de paketerade sprängkapselkänsliga emulsionssprängämnena som Kirnit succesivt började tillverka under första hälften av BO-talet som ersättare för de paketerade vattengelsprängämnena. Dessa paketerade sprängämnen har aldrig utgjort något hot mot anfo utan har varit och är ett alternativ till de paketerade dynamitsprängämnena. "Repurnpable" eller som vi kallar det purnpernulsion är i motsats till SMS (Site Mixed Slurry) fabrikstillverkad, endera som färdigt (känsliggjort) sprängämne eller som s.k. matris, vilken känsliggörs på laddplatsen - oftast genom kemisk gasning. Det är den snabba produktväxlingen från anfo till pumpemulsion vi här vill beskriva - och då naturligtvis utifrån de erfarenheter vi på Kimit har. Det faller sig naturligt att det är just Kimit som ger denna beskrivning eftersom man i detta företag haft de mest pådrivande krafterna när det gällt att påvisa att emulsionssprängämnena är vad vi behöver förnya oss med här i landet.

« Tillbaka