Tankegångar kring småmalmsbrytning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Jag är tacksam för det här tillfället att presentera NSG, Nämnden för statens gruvegendom, en myndighet hos vilken många av er kanske är mindre kända.NSG bildades 1973 med uppgifter att förvalta den statliga gruvegendomen, samt att utvidga och tillvarata denna på bästa och effektivaste sätt. Utvidgningen av gruvegendomen sker genom egen prospektering. Det har varit ren prospektering, dvs uppletande av malmen som kunnat vara av intresse för den etablerade gruvindustrin. Prospekteringen har varit landsomfattande och i huvudsak inriktad mot bas- och ädelmetaller. De senare åren har NSG även bedrivit en omfattande industrimineralprospektering. Den statliga årliga budgeten till NSG:s prospektering ligger på ca 50 Mkr. Staten har ej sedan Adakepoken drivit en gruva i egen regi, utan arrenderar som regel ut fyndigheter till de etablerade gruvbolagen. Jag nöjer mig med denna korta presentation. Men jag vill säga att vi har en lovande situation i några av våra projekt.

« Tillbaka