Systemanalys för Hvalfjørdurtunneln

Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Undermarksbyggande kännetecknas av att byggnadsmaterialet är mer eller mindre okänt. Jord, berg och grundvatten är de material som måste kunna hanteras vid projektering, under byggskedet och vid efterföljande drift och underhåll. Arbetenas omfattning innebär i de stora projekt som det ofta handlar om att de är svåröverskådliga och att felaktiga handlingar kan få mycket stora tekniska och/eller ekonomiska konsekvenser. System- och riskanalys är metoder som leder till en minimering av riskerna och en mer optimerad strategi under projektets olika faser. System- och riskanalys utgör samtidigt basen för den kvalitetssäkring och resursplanering som är förutsättningen för framgångsrika undermarksprojekt. Genomförande av Hvalfjöröurtunneln innebär tunnelarbeten under speciella förhållanden och är ett bra exempel på hur systemanalys kan användas i bergbyggnadssarnmanhang. Vi vill här visa på arbetsmetodiken och de olika analysstegen. Resultaten berörs endast som korta exempel.

« Tillbaka