STRATEGIER FÖR UTVÄRDERING AV SULFIDBERG

Författare / Author
Företag / Affiliation
WSP
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

STRATEGIER FÖR UTVÄRDERING AV SULFIDBERG
I nuläget finns i Stockholm olika undersökningsstrategier, analysmetoder och riktvärden för totalsvavel (TS); var och en med sina egna för- och nackdelar. TS ska analyseras snabbt med hög noggrannhet och låg varians. Resultat från en ny studie visar att handhållen XRF i nuläget inte kan ersätta labbanalys för TS men kanske kan förbättras med standardisering av metodiken. En jämförelse av TS med NAGpH (NAG = Net Acid Generation) från en stor Stockholmsdatabas presenteras för utvärdering av rimliga riktvärden för TS. Resultaten visar att det kan vara geologispecifikt och behöver undersökas vidare. Detta belyser behovet av kontextuell information från erfarna geologer. Undersökningsstrategin måste hitta balans mellan geologisk kontext, upplösning, kostnad, tid och påverkan på produktion. Ju tidigare den geologiska kontexten kartläggs desto enklare och billigare är det att utvärdera sulfidberg. Geologisk kontext försämras med kaxprovtagning och efter bergschakt vilket ökar variationen i analysresultat. En fallstudie redovisas där geologin karterats noggrant och styrt provtagningen samt bergschaktning. Kompletterande analys av de schaktade berghögarna utvärderades mot ursprungliga analysresultat från avtäckt berg med geologisk kontext och visar att representativa stuffprov under kartering av frilagt berg ger det bästa underlaget för utvärdering av sulfidberg. I en annan fallstudie där produktionen redan var i gång kontrollerades sulfidberg enbart med berghögsprovtagningen. En produktionsvänlig strategi presenteras baserat på snabbanalys från borrkax i sonderings/injekteringshål så att sulfidberg kan klassas på plats innan den blandas i berghögarna.


STRATEGIES FOR ASSESSING RISK FOR ACID ROCK DRAINAGE FROM CIVIL WORKS
Currently in Stockholm, investigation strategies, analysis methodologies and threshold limits for total sulfur (TS) in rocks from civil works differ significantly; each has their own pros and cons. TS must be analyzed quickly, accurately and consistently. Results presented in this study show that handheld XRF has yet to achieve suitable accuracy to replace lab analysis for TS but may be improved with standardization. A comparison of TS with NAGpH from a large Stockholm database is presented for discussion of a sensible threshold value for TS. Results show that it may relate to local geology and needs further investigation. This highlights the need for geological context of samples provided by mapping. Investigation strategies must strike a balance between geological context, resolution, cost, time and impact on construction. The earlier the geological context is mapped, the easier and cheaper it is to evaluate risk for acid rock drainage. Geological context deteriorates when drill mud/sand or tailings are sampled after rock excavation and leads to increased variation in analysis results. One case study is presented where geology has been carefully mapped and used to steer sampling and rock excavation. Analysis from tailings was compared to the original hand samples taken during geological mapping. The comparison shows that representative hand samples taken during mapping provide the best samples for evaluating risk for acid rock drainage. In another case study where tunneling was already underway, risk for acid rock drainage was being evaluated only by sampling of stockpile tailings. A construction-friendly strategy for tunnels is presented based on rapid analysis from probe/grouting hole drill cuttings so that risk for acid rock drainage can be determined on site before the muck is mixed into stockpiles.

« Tillbaka