Stränga inläckagekrav är en risk i infrastrukturprojekt

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2011
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Eftersom bortledande av grundvatten är tillståndspliktigt måste tunnlar miljöprövas. I miljöprövningen verkar länsstyrelse och motparter för att miljöpåverkan ska begränsas genom mer omfattande tätning. Miljöprövningen påbörjas i ett tidigt skede, då det saknas tillförlitliga kalkyler som visar vad den omfattande tätningen kostar. Det finns därför risk att inläckagekraven i miljödomarna för tunnlar blir onödigt stränga. När bygget sedan kommer igång påverkas grundvattennivåer mindre än vad prognoserna visat, medan det är svårt att innehålla inläckagekraven. Samtidigt finns det ofta problem att få mätningarna av inläckage att fungera. Under pågående drivning är felkällorna stora och det saknas incitament att förbättra mätningarna. Byggledningen får då alltför sent reda på om förinjekteringen inte varit tillräcklig, vilket ökar risken för stopp i produktionen och kostsamma efterinjekteringar. Det krävs därför att kompetensen hos byggledningen i framtiden förstärks och inläckagefrågorna sätts i ett större fokus. I projekt Citybanan har arbete påbörjats med att göra vattenbudgetar, som gör det möjligt att stämma av inläckage mot framdrift.

« Tillbaka