STANDARDISERING AV MÄTNINGEN AV INTRÄNGNINGSFÖRMÅGA AV CEMENTBRUK

Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING Injektering av undermarkskonstruktioner utförs för att minimera påverkan på grundvatten. Det är viktigt att injekteringen genomförs med ett bruk som har en god inträngningsförmåga och kan spridas tillräckligt långt för att förebygga påverkan på grundvatten. För att åstadkomma det behöver vi en mätmetod för att kvalitetsäkra inträngningsegenskaper av bruk. Idag fins det flera metoder som används vilket skapar problem när man ställer krav på bruk och vid analysen av resultat. Syftet med denna artikel är att systematisera och analysera dessa metoder och föreslå en metod for standard.

English title: STANDARDISATION OF PENETRABILITY MEASUREMENTS OF CEMENTITIOUS GROUTS
SUMMARY
Grouting of underground constructions is performed to minimize impact on groundwater. It is important that the grouting is carried out with a grout that has good penetration ability and can be spread far enough to achieve effective sealing. In order to achieve this, we need a measurement method for quality assuring penetration properties of grout. Today, there are several methods that are used for these measurements. This create problems when we want to set requirements and also in the analysis of results. The purpose of this article is to systematize and analyze these exiting methods and propose a method for standard.

« Tillbaka