Sprickutbredning vid skonsam sprängning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Sammanfattning / Summary
SE
Vid all bergsprängning påverkas berget. Vad som sedan är skada är ofta en
definitionsfråga och varierar därför mycket bla beroende på typ av anläggning
(gruva,bil-eller järnvägstunnel, vägskärning, dagbrott).
Sprängskador kan bla orsakas av att hålen är mycket inspända i botten samt av underborrning och kraftig bottenladdning. Sprängskador kan också bero på en alltför hög laddningskoncentration i hålet som helhet Tillsammans med Vägverket, Nitro Nobel och SKANSKA har SveDeFo, inom sitt forskningsprogram, därför tidigare utfört enhålssprängningar i granit för att undersöka spricklängder för olika typer av sprängämnen. Mycket stora skillnader i spricklängder och antal har observerats för de testade sprängämnena. Genom att frikoppla, dvs här öka håldiametern med given konstant laddningsdiameter, reduceras spricklängden betydligt och dessutom minskar vibrationerna /1/. Sprängämnen med hög detonationshastighet gav mycket sprickor nära hålet och bulksprängämnen gav längre sprickor än motsvarande patronerad sprängämnesmängd. Delar av dessa resultat har tidigare visats på Nitro Nobels Kielkonferens -92, samt på Bergmekanikdagen -93. Inom SveBeFo:s nya forskningsprogram fortsätter nu studier av sprickor från sprängning. Målsättningen är att undersöka orsaken till sprängkador samt utveckla teknik att minimera dessa /2/. Projektet skall i slutändan leda fram till nya rekommendationer för skonsam sprängning. I projektets första fas har effekten av sprickbilden från samverkande borrhål undersökts. Ett antal resultat från dessa undersökningar redovisas i detta föredrag.

« Tillbaka