Sprengning av gjennomslag fra utsiden av Kjølevannstunnel. Fjernstyrt boring og lading på 82 meters havdyp

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Siste salve i kj0levannstunnelen for inntak, Ormen Lange ga ikke det forventede
gjennomslag , og dermed heller ikke kj0levann inn til prosessanlegget. I samsvar med
anleggets HMS-bestemmelser ble det nedlagt förbud mot all form for menneskelig inntreden i den 1400 meter lange tunnelen . Skanska AS nedsatte raskt et bredt prosjektteam for å utarbeide en gjennomforbar metode for å penetrere gjennomslaget fra utsiden. Flere altemativer ble vurdert og risikoanalysert. Omsider falt valget på fjemstyrt boring med nedsenket borerigg og ladning med fjemstyrt undervannsfart0y . Det ble for 0vrig parallelt utredet en alternativ metode for gjenst0ping av tunnelen og driving av ny tunnel til gjennomslag. Etter vel 4 måneder intensiv planlegging, og utvikling av produkter og spesialutstyr ble ladning av salven på 82 meters dyp igangsatt fra entrepren0rens supportflåte utenfor Nyhamna, i Aukra kommune utenfor Molde. Salven ble avfyrt dagen etter på fjcere sj0, I .april 2006. Etter en rask inspeksjon med ROV ble det bekreftet en vellykket sprengning av inntakstunnelen, og vannforsyningen til prosessanlegget var dermed sikret.

« Tillbaka