Sprängskador? Geologins inverkan på sprängningsresultatet

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Resultatet av en sprängning beror på många parametrar. Dessa parametrar kan delas upp i
påverkbara, dvs. parametrar av sprängteknisk natur, samt parametrar som inte är
påverkbara, i huvudsak geologiska parametrar.
Medan förhållandevis mycket arbete har gjorts för att förstå de förstnämnda parametrarna har relativt få arbeten fokuserats kring de senares betydelse. Detta trots att det är allmänt accepterat att geologins inverkan på sprängningsresultatet är stor och ibland t o m helt avgörande, detta när det gäller faktorer som kontur och sprängskador i kvarstående berg samt utvunnit bergmaterial. Denna artikel utgår från resultat och tankar som kom fram under arbetet med avhandlingen: Geological conditions for aggregate production with special focus on blasting and fines production [ 1]. Det mesta har publicerats tidigare men framförallt i kapitlet om kontur tas diskussionen något vidare. Det arbete som gjordes inom ramen för ovanstående projekt följs även i skrivande stund upp av ett examensarbete (Rubinsson & Rönner). Rubinsson och Rönner jämför mikrosprickbildning och materialförsvagning i 6 bergtäkter med olika geologi 1

« Tillbaka