Sprängskadeförsök i Kistatunneln

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2017
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Begränsning av sprängskada i kvarstående berg är en viktig kvalitetsfaktor
som kan minska behov av bergförstärkning och underhåll i en berganläggning.
Frågeställningen är också viktig för långsiktig säkerhet i samband med
byggandet av SKBs planerade slutförvar för använt kärnbränsle. SKB och Forcit Sweden har tillsammans drivit ett projekt för att studera utbredning av sprängskador från större emulsionsladdningar vid konventionell tunneldrivning. Projektet har genomförts i samband med byggandet av en avloppsoch dagvattentunnel i Kista under vår och sommar 2016. Tunneln drivs av Veidekke med Stockholm Vatten som beställare och laddning genomfördes med emulsion och stötvågssprängkapslar. Syftet med projektet har varit att studera sprängskador från större laddningskoncentrationer för att öka förståelsen för hur laddningskoncentrationen påverkar utbredning av sprängskada. Frågeställningen är intressant eftersom information om sprickutbredning från större laddningar endast finns tillgänglig i begränsad omfattning i dagsläget. Under försöket har laddplanen modifierats i ett antal salvor. Konturhål i tunnelväggen har laddats hårdare än normalt med 0,8 kg/m respektive 1,2 kg/m istället för konventionell konturladdning, i detta fall 0,35 kg/m. Fem sektioner med synliga borrpipor har sedan valts ut, fördelade på de båda studerade laddningskoncentrationerna. En sektion har också valts ut för referens. Slitsar har sedan sågats ut med klinga i de utvalda sektionerna och sprängsprickor har karterats runt borrpiporna. Syftet med artikeln är att presentera resultaten från projektet i Kista och diskutera kunskapsläget gällande sprängskador från emulsionssprängämne vid tunneldrivning.

« Tillbaka