Sprängningens påverkan på krossresultatet

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Optimering av sprängning brukar normalt omfatta borrning, sprängmedelsförbrukning,
skutknackning, lastning och transport till primärkrossning. Detta fokus tar inte hänsyn
till hur det inmatade materialet till primärkrossen påverkar de efterföljande krossningsoch siktningsstegen. Det totala utfallet beaktas ej heller vad gäller komstorleksfördelningar, oönskad andel finmaterial, energiförbrukning och cirkulerande flöden, samt kvalitetsparametrar som beskriver komform och hållfasthet. I vissa fall, när bergmaterialet tillåter, kan sprängningens uppgift vara att sönderdela berget mer än vad som krävs ur hanteringssynpunkt av krossprocessen. En förutsättning är då att bergmaterialet vid sprängningen inte tillfogas materialskador som äventyrar slutprodukternas kvalitet och hållfasthet. För att inte menligt inverka på hållfastheten för slutprodukterna (de olika fraktionerna) skall delningsavståndet mellan de tillfogade skadorna på bergmaterialet inte understiga ett avstånd som är relaterat till storleken på produkterna.

« Tillbaka