Sikfors kraftverk - bergtekniska problem vid grundläggning och tunneldrivning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Sikforsen är belägen i Piteälvens nedre lopp. Redan
1912 anlades här en kraftstation vilken till alldeles
nyligen var Sveriges äldsta i drift varande. Den
snart 80- åriga anläggningen har nu ersatts av en ny
(fig 1). Den nya stationen har två aggregat på vardera 20 MW . Fallhölden är ca 20 rn och utbyggnadsvattenföringen 250 rn /s. Huvudsakliga byggnadsvolymer utgörs av 200 000 rn3 bergschakt, 500 000 rn3 jordschakt samt 45 000 rn3 betong. Ny regleringsdamm utförs i betong.

« Tillbaka