Samverkan och aktiv design som framgångsfaktorer i undermarksbyggande – exempel från djupt bergförvar på Boliden Rönnskär

Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

Stora undermarksprojekt innebär vanligtvis förändringar i sent skede (detaljprojektering och byggskede). Detta leder ofta till förseningar och ökade kostnader. Vid anläggandet av ett djupförvar vid smältverket Rönnskär introducerades omfattande förändringar sent, under såväl detaljprojektering som byggskede. En ytterligare omständighet som krävde särskild uppmärksamhet var de speciella funktionskrav som en anläggning för permanent lagring av kvicksilverhaltiga och andra farliga processavfall innebär och som uppvisar stora skillnader jämfört med till exempel ett infrastrukturprojekt. Detta ställde också särskilda krav på uppföljningen i byggskedet. Förvaret har dessutom komplexa bergrumsgeometrier som krävde särskilda överväganden avseende bergprognoser och anpassade förstärkningslösningar. Anläggandet av djupförvaret på Rönnskär har visat att det finns framkomliga vägar att Introducera större förändringar under såväl detaljprojektering som pågående byggskede utan större negativa konsekvenser för projektet. Centralt för genomförandet var ett gott samarbetsklimat. Detta uppstår dock inte ur intet utan kräver vissa yttre förutsättningar. Vid anläggandet av djupförvaret kan särskilt nämnas en god kommunikation där hela organisationen är fullt insatta i varandras behov och transparent riskhantering baserad på aktiv design som tillämpades genomgående i projektet, allt från förvarsrummens position och kontursprängningsmetod till anpassade förstärkningslösningar baserade på kartering och bergmekaniska mätningar. Grunden för framgångsrik implementering av aktiv design är ett genomarbetat kontrollprogram som alla är delaktiga i.

English title: SUCCESS WITH COOPERATION AND ACTIVE DESIGN IN UNDERGROUND CONSTRUCTION – AN EXAMPLE FROM THE BOLIDEN RÖNNSKÄR DEEP REPOSITORY

« Tillbaka