Resultat från överbergsmätningar vid tunneldrivning med moderna borraggregat

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
En tunnelbyggares ambition är nästan undantagslöst att spränga ut tunnlar så nära den
teoretiska profilen som möjligt. Tillverkare av borr-riggar har sökt och söker alltjämt ta
fram utrustning som ger ett minimum av överberg. Det är många gånger svårt att få fram resultat på storleken av mängden överberg från projekt av flera olika skäl. Det kan vara en osäker uppföljning, en högst varierande geologi och ibland kontraktuella hänsyn som ligger bakom återhållsamhet med att sprida information om överbergsmängder. Vid så kallade betonglinade (helinklädda) tunnlar är överbergsproblematiken mera påtaglig än vid än vid tunnlar med skandinavisk design där sprutbetong utgör den slutliga inklädnaden. Trots att denna problematik har så mycket mindre ekonomiska konsekvenser i "våra tunnlar" uppstår emellanåt dispyter mellan beställare och utförare om noggrannheten vid placering av borrhål i tunnelperiferin. Överbergs och underbergsproblematiken är således också ett skandinaviskt problem.

« Tillbaka