RENINGSVERK I BERG, OMBYGGNAD I HENRIKSDAL OCH NY ANLÄGGNING I SICKLA. KOMPLICERADE BERGPROJEKT I STOCKHOLM

Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Stockholm Vatten och Avfall utvecklar och bygger ut sina reningsverk i Henriksdalsberget och under Hammarbybacken inom projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Bergarbetena i Henriksdal och Sickla ställer stora krav på projektering och byggande, inte enbart tekniska utan även avseende tidsplanering och samordning med andra teknikområden och pågående drift av anläggningarna. I Henriksdal byggs det ut nya tunnlar och bergrum med en bergvolym på ca 330 000 m3 i en befintlig anläggning under pågående drift. Sickla avser en ny anläggning på ca 450 000 m3. Bergtekniska utmaningar i Henriksdal omfattar förstärkningsarbeten i befintlig anläggning, liten bergtäckning och korta avstånd mellan bergrum och tunnlar. En av de större utmaningarna i Henriksdal har varit byggandet av ett vertikalt schakt mellan markytan och anläggningen nere i berget. Schaktet har dimension 20 x 30 m med en höjd på ca 25 m. En svaghetszon korsar schaktläget och påverkar bergstabilitet i den 6 m breda bergpelaren mellan schaktet och anläggning. Anläggningen i Sickla byggs på två nivåer, försedimenteringsbassänger på nivå -2 till +2 och en pumpstation på nivå -50. Övre nivån består av en mängd bergrum och tunnlar. Geometrierna är komplicerade med stora spännvidder och upp till 18 m höga bergrum. Mellan nivåerna byggs det transporttunnlar och vertikala schakt. Den nya anläggningen måste byggas i bestämd ordning och kräver omläggningar och igengjutning av en befintlig tunnel.

English title: UNDERGROUND WASTEWATER TREATMENT PLANT, RECONSTRUCTION IN HENRIKSDAL AND NEW PLANT IN SICKLA. COMPLEX ROCKDESIGN IN STOCKHOLM

« Tillbaka