RECENT ADVANCES IN MEASUREMENT OF GROUT PENETRABILITY, IMPROVEMENT OF GROUT SPREAD, AND EVALUATION OF RTGC THEORY

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
EN

SUMMARY
This paper presents a short summary of a PhD project conducted on grout penetrability properties in rock fractures. After review of the methodologies developed to measure grout penetrability, three of which that were more recognized in Swedish grouting industry were selected for a comparison. The aim was to determine which one is more reliable and how. The study showed positive aspects of Short-slot. Afterwards, the so-called varying aperture long slot (VALS) was developed to study the gout penetrability at more realistic conditions. Then, a low-frequency rectangular pressure-impulse was employed to improve the grout spread by successive erosion of eventual filter cakes in consecutive cycles. The results showed considerable improvement in experiments using Short-slot. The dissipation of the pressure-impulses was then investigated using VALS, where the remaining amplitudes along the slot were noticeable. Finally, VALS was once again used to examine the performance of the RTGC theory in a more realistic geometry condition. The study showed a relatively satisfactory agreement between the experimental and the analytical results of grout propagation using the hydraulic aperture.

Svensk titel: NYA FRAMSTEG I MÄTNING AV INTRÄNGNINGSFÖRMÅGA AV INJEKTERINGSMEDEL, FÖRBÄTTRING AV SPRIDNING AV BRUKET OCH UTVÄRDERING AV RTGC-TEORIN
I denna artikel presenteras en kort sammanfattning av ett doktorandprojekt om inträngningsförmågan hos injekteringsmedel i bergsprickor. Efter granskning av de befintliga metoder som utvecklats för att mäta inträngningsförmågan hos injekteringsmedel, tre av dem som var mer erkända i den svenska injekteringsindustrin, valdes för en jämförelse. Syftet med den här studien var att förstå vilken som är mer tillförlitlig och hur. Studien visade positiva aspekter på den Kort spalten. Vidare utvecklades en lång spalt med varierande spaltvidder (VALS) för att studera inträngningsförmågan hos injekteringsmedel under mer realistiskta förhållanden. Sedan användes en lågfrekvent rektangulär tryckimpuls för att förbättra spridningen hos injekteringsmedel genom successiv erosion av filterkakor i konsekutiva cykler. Resultaten visade på en avsevärd förbättring av experiment genomförda med Kort spalt. Spridning av tryckimpulserna undersöktes sedan med VALS, där de återstående amplituderna längs spalten var märkbara. Slutligen användes VALS för att undersöka utförandet av RTGC-teorin i ett mer realistiskt geometrisk tillstånd. Studien visade en förhållandevis tillfredsställande överensstämmelse mellan försöksresultaten och förutsägelserna av spridningen hos injekteringsmedel när man använde hydrauliska öppningen som medelstorlek på spalten.

« Tillbaka