Rapporter från tre byggavsnitt

Konferens / Conference
År / Year
1992
Sammanfattning / Summary
SE
Här kommer att redovisas de arbetsmetoder och tekniska
lösningar vi valt utifrån våra förutsättningar och praktiska
erfarenheter. ·
Entreprenaden omfattar 2 km av banans norra del närmast
Flemingsberg med tunnlar både för enkelspår och dubbelspår. Tunneldrivning har skett i galleri och pall med konventionell utrustning. Särskild vikt har lagts vid tunnelkonturerna genom att utnyttja senaste teknik för mätning och utsättning samt skonsam sprängning av konturen. Skrotning har bedrivits genom en kombination av manuell- och mekanisk skrotning. NCCs kvalitetssäkringssystem för egenkontroll har tillämpats i projektet. I juni -90 erhöll NCC Banverkets förtroende att utföra två delentreprenader av Grödingebanan. Entreprenaden omfattar 2 x 700 m enkelspårstunnlar i Huddinge kommun och 700 m dubbelspårstunnel i Botkyrka kommun med mellanliggande järnvägsterrass. Den sammanlagda bansträckan är 2 km. Att det handlar om vad vi kallar "lingonristunnlar" med ofta låg bergtäckning och ett flertal genombrott till markytan i s.k. "yxhugg" framgår av de flygbilder över tunnlarna jag nu skall drista mig till att visa.

« Tillbaka