Projektering och uppförande av inklädnad och kulvertvägg vid Norra Länken 33 & 24

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Sammanfattning / Summary
SE
Vid uppförandet av Norra länken, ett av norra Europas största vägtunnelprojekt,
har Trafikverket ställt höga krav på beständighet, gestaltning, miljö och orienterbarhet
mm. För att uppfylla kraven har Trafikverket låtit entreprenören projektera och bygga ett vattentätt inklädnadsvalv med tillhörande kulvertvägg. Detta har varit en stor utmaning eftersom det aldrig tidigare utförts i Sverige. För att kunna bygga inklädnaden har Veidekke utvecklat nya maskiner och funnit innovativa lösningar i andra branscher som sedan implementerats i produktionen. Föredraget kommer att redogöra följande: • Projektering, maskinutveckling & materialval. • De olika arbetsmomenten för utförandet av inklädnaden. • Produktionsoptimering i flera plan under byggtiden. • Samarbete mellan beställare, entreprenör, projektör & leverantör

« Tillbaka