"Projekt Regnbågen", Sundsvall

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Sammanfattning / Summary
SE
Genom centrala Sundsvall flyter Selångersån och delar staden i en nordlig del och en sydlig del. På båda sidor om ån sluttar marken upp mot de båda stadsbergen som omger staden. Det södra berget är högst med toppen 240 m över havsytan på ett avstånd av cirka 2,5 km från ån. Norra Stadsberget är 140 m högt men ligger bara 600 m från ån. Den övervägande delen av allt regn- och smältvatten mellan stadsbergen samlas till Selångersån och rinner via ån ut i Sundsvallsfjärden. Fjärden är en del av Sundsvallsbukten som mottar vatten framför allt från de stora älvarna Indalsälven och Ljungan. Selångersån är klassad såsom varande av riksintresse för att den bland annat är lekplats för havsöringen. I ett av kommunfullmäktige i Sundsvall antaget handlingsprogram avseende Selångersån framhålls åns dalgång som ett mycket viktigt område för det rörliga friluftslivet och det uttalas att åtgärder skall vidtas för att de miljömässiga värdena skall förbättras. Dit hör givetvis vattenmiljön. Provtagningar och analyser av vatten och bottensediment, som utförts under senare år, visar att föroreningsmängdema tilltagit; med andra ord att vattenkvaliteten i ån försämrats.

« Tillbaka